Những kiểu mặc nào có thể làm cứng lại dấu hiệu chấm dứt